Arcus Center

Arcus Center được xây dựng dành cho những nhà lãnh đạo công lý xã hội để thảo luận về quyền con người, nghiên cứu xã hội học, nơi mọi người có thể đến và thảo luận.

Tòa nhà được xây dựng và thiết kế nội thất thành 3 cánh dành cho 3 mục đích khác nhau. Một nơi dành cho thuyết trình, một bên là phòng họp lớn và một dành cho các nghiên cứu và thảo luận cá nhân

+

Xem thêm